Increase and decrease stock

افزایش و کاهش سهام شرکت

افزایش سهام شرکت یعنی افزایش میزان سرمایه ثبت شده در شرکت و یا افزایش تعداد سهام منتشر شده در شرکتهای سهامی.

مراحل افزایش سهام شرکت :

 1. تصویب مجمع عمومی فوق العاده
 2. تأییدیه تمام سرمایه قبلی شرکت
 3. تاییدیه مبلغ افزایش سرمایه

مراحل کاهش سرمایه شرکت:

کاهش سرمایه شرکت به روش اختیاری و اجباری انجام می پذیرد.

به موجب ماده 158 تاییدیه مبلغ اسمی سهام جدید از یکی از روش های زیر امکان پذیر است:

 • پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
 • تبدیل مطالبات نقدی بدست آمده اشخاص از شرکت به سهام جدید
 • انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته به سرمایه شرکت
 • تبدیل اوراق قرضه به سهام

طبق ماده 197 اطلاعیه کاهش سرمایه باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

 1. نام و نشانی مرکز اصلی شرکت
 2. مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه
 3. مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابد
 4. طریقه پرداخت و مهلتی که برای باز پرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم درنظر گرفته شده و محلی که در آن در این بازپرداخت انجام می گیرد.

 

موارد مرتبط:

فهرست
جهت مشاوره ...
ارسال از طریق واتس اپ