Change the company address

تغییر آدرس شرکت

آدرس شرکت مکانی است که در زمان تاسیس شرکت در اساسنامه شرکت ثبت می شود.

سهامداران و یا شرکا می توانند برای تغییر آدرس شرکت با تشکیل صورتجلسه ای با عنوان مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نمایند.

مراحل تغییر آدرس شرکت:

مراحل تغییر آدرس شرکت بسته به نوع فعالیت شرکت متفاوت می باشد.

1-تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا

2-مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها ( http://irsherkat.ssaa.ir )جهت اعلام درخواست تغییر آدرس شرکت
3-بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه فوق
4- ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
5-مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
6-پرداخت هزینه روزنامه رسمی
7-صدور آگهی

مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی:

  • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضا هیات رئیسه رسیده است.
  • رعایت تشریفات دعوت براساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت

درصورتیکه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد ، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره تصویب و تنظیم صورتجلسه ارسال شود.

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود:

مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه مربوط به موضوع را تنظیم می نمایند ، کلیه شرکا با قید مقدار سهام خود باید آن را امضا نمایند.

درصورتی که تعداد شرکا زیاد باشد ، هیات ناظران انتخاب شده و اسامی اعضا هیات نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا نمایند.

این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضا شرکت و یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده و ثبت شود.

سهامداران و یا شرکا می توانند برای تغییر آدرس شرکت با تشکیل صورتجلسه ای با عنوان مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نمایند.

 

موارد مرتبط:

فهرست
جهت مشاوره ...
ارسال از طریق واتس اپ