Dissolution documents

مدارک مورد نیاز انحلال

برای انحلال یک شرکت ابتدا کلیه ی اعضاء می بایست صورتجلسه را امضا کنند و اگر حتی یک عضو از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد سایر اعضا  نمی توانند شرکت را منحل کنند.
چنانچه شخصی غایب باشد، در صورتی که اعضا از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشد می توانند شرکت را بدون حضور وی منحل نمود اما در غیر این صورت هیچ راهی جز حضور خود شخص وجود ندارد.

 

مدارک لازم جهت انحلال شرکت سهامی خاص:

 1.  اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 2. آخرین روزنامه رسمی شرکت
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
 4. اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکا، (هرگاه مجمع با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد).

توجه : صورت جلسه انحلال شرکت همراه دیگر مدارک می بایست ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تقدیم اداره ی محترم ثبت شرکت ها گردد و پس از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل شود.

مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

 1. اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 2. آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
 4. ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

 

مدارک لازم جهت انحلال شرکت تضامنی:

 1. اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 2. مدارک شناسایی شرکا
 3. مدارک ثبتی شرکت

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال موسسه:

 1. اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد
 2. فتوکپی شناسنامه ی کلیه ی شرکا
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.
 4. آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود.

 

موارد مرتبط:

فهرست
جهت مشاوره ...
ارسال از طریق واتس اپ