برای نقل و انتقال علامت تجاری ثبت شده احتیاج به تنظیم سند رسمی صلح در دفاتر اسناد رسمی می باشد که در آن علامت مربوطه به شخص دیگری واگذار می گردد و در سند صلح مذکور اسم علامت تجاری و شماره ثبت آن و نام صاحب علامت و نام منتقل الیه قید می گردد.

پس از دریافت سند صلح می بایست با مدارک زیر به اداره ثبت علامت تجاری مراجعه تا انتقال مربوطه ثبت گردیده و در روزنامه رسمی آگهی گردد که در غیر اینصورت انتقال علامت مذکور صورت نمی پذیرد.

مدارک لازم برای نقل و انتقال علامت تجاری شامل :

  • سند صلح علامت تجاری
  • اصل گواهی ثبت علامت تجاری
  • مدارک شناسایی منتقل الیه
  • فرم مخصوص ثبت انتقال علامت تجاری
  • پرداخت هزینه انتقال و تأییدیه حسابداری

در صورتی که علامت به طریق قانونی مورد انتقال قرار گیرد در اظهار نامه مربوط به تغییر نام صاحب علامت نکات ذیل صریحا باید قید شود :

  1. شماره ثبت علامت در ایران
  2. نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید
  3. نام و نشانی نماینده قانونی مالک در ایران

مدارک قانونی انتقال (سند انتقال ) و وکالت نامه ( در صورتی که وکیل ، متکفل امر انتقال می باشد ) و تصدیق ثبت علامات در ایران باید ضمیمه اظهار نامه شود.

تذکر:

  1. تصدیق ثبت بعد از بررسی و ظهر نویسی بنام مالک جدید به صاحب آن مسترد خواهد شد.
  2. در صورتی که انتقال در خارجه به ثبت رسیده باشد رونوشت مصدق (تایید شده ) مستخرجه ثبت اداره ثبت علایم خارجی کافی خواهد بود.

 

موارد مرتبط:

 

فهرست
جهت مشاوره ...
ارسال از طریق واتس اپ