مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر

مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر

مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر به شرح زیر میباشد:

مدارک اشخاص حقیقی:

1- کپی کارت ملی متقاضی 
2- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
مدارک اشخاص حقوقی:

1- کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
2- کپی روزنامه تاسیس شرکت

مراحل اخذ پلمب دفاتر

مراحل اخذ پلمب دفاتر

مراحل اخذ پلمب دفاتر قانونی:

ابتدا باید به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی ” http://irsherkat.ssaa.ir ” قسمت پلمب دفاتر تجاری مراجعه فرمایید. درصورتی که متقاضی اخذ پلمب شخص حقوقی باشد، باید از قسمت اطلاعات متقاضی ، نوع متقاضی را شخص حقوقی انتخاب نمایید.

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی

کپی برابر اصل مدارک ثبتی از قبیل ، آگهی تاسیس و تغییرات ، اساسنامه و اظهارنامه (شرکت سهامی خاص) و آگهی تاسیس و تغییرات ،اساسنامه ، تقاضانامه و شرکتنامه (شرکت با مسئولیت محدود)
کپی برابر اصل مدارک هویتی مدیران(شناسنامه و کارت ملی )

مراحل اخذ کد اقتصادی

مراحل اخذ کد اقتصادی

مراحل اخذ کد اقتصادی:

اخذ کد اقتصادی همراه با ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی برای اشخاصی که به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌پردازند، ضروری است؛ بنابراین با توجه به مقررات مربوط واحدهای ذی‌صلاحِ وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام می‌شود.

فهرست