کلیات ثبت تغییرات شرکت

کلیات ثبت تغییرات شرکت

کلیات ثبت تغییرات شرکت و تنظیم و تدوین انواع صورتجلسات یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد…
کلیات رتبه بندی

کلیات رتبه بندی

کلیات رتبه بندی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت ها به دو گروه مشاور و پیمانکار دسته بندی میشوند. اخذ رتبه برای شرکت های مشاور رتبه بندی 3، 2،…
فهرست