ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع (ثبت طرح صنعتی): به حق انحصاری که در قبال اختراع و یا ایده ثبت شده به مخترع (یا نماینده قانونی وی) داده می شود، سند اختراع گویند. در اینصورت از طرف دولت ها برای مدت معین در عوض تنظیم و افشای عمومی جزئیات معین از یک روش ، جریان و یا عمل ، در اختیار شخص خاصی قرار می گیرد.

فهرست