مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد

مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد

مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد

1-مراجعه به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت

2-تکمیل فرم درخواست تعیین نامتوسط متقاضی

3- تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی پس از استعلام های مربوطه

4-ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و درصورت لزوم معرفی به سایر نهادها جهت اخذ مجوزهای لازم

فهرست