نکات علامت تجاری:

علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه برای امتياز و تشخيص محصول صنعتی، تجاری يا فلاحتی اختيار شود.

  1. داشتن علامت تجاریاختياری است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامی قرار دهد.
  2. حق استعمال انحصاري علامت تجاری فقط براي كسي محسوب ميشود كه علامت خود را به ثبت برساند.
  3. علامت تجاری قابل نقل و انتقال است و بايد وفق مقررات قانون ثبت علايم و اختراعات ايران به ثبت برسد.
  4. اجازه استفاده از علامت ثبت شده به ديگران در ايران بايد به ثبت برسد.
  5. برای علامت، گواهي ثبت علامت صادر خواهد شد.
  6. مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار ١٠ سال است.
  7. براي ثبت چند علامت بايد به تعداد آنها اظهارنامه جداگانه داده شود.
  8. تغييرات مربوط به نشانی رسميت نخواهد داشت مگر اينكه به ثبت رسيده باشد.

 

موارد مرتبط:

 

فهرست
جهت مشاوره ...
ارسال از طریق واتس اپ